ליקטנו עבורכם מאמרים מקצועיים בנושא הקמת עסק, מכירות, יחסי אנוש ועסקים בכלל:מאמרים נוספים:
סוגי חשבוניות
מהי חשבונית עיסקה?
כעוסק, עליך להמציא ללקוח חשבונית עיסקה על כל מכירה או מתן שירות. חשבונית עיסקה כוללת את הפרטים הבאים:

 • שם העוסק.
 • מס' עוסק.
 • תאריך הוצאת החשבונית.
 • מס' תעודת המשלוח (כאשר נדרשת תעודה כזו).
 • שם הלקוח וכתובתו.
 • תיאור הטובין או השירות.
 • היחידה שלפיה נמדדת הכמות.
 • הכמות.
 • מחיר היחידה.
 • סכום החשבונית.

מהי חשבונית מס?
אם אתה עוסק מורשה (אך לא עוסק פטור), אתה רשאי להוציא חשבונית מס במקום חשבונית עיסקה, ואתה חייב לעשות כן על פי דרישת הלקוח.
חשבונית מס משמשת כאסמכתא למקבל אותה, לצורך ניכוי מס תשומות. החשבונית מודפסת מראש בבית דפוס או בהדפסת מחשב, וכוללת את כל הנתונים הבאים:

 • שם העוסק וכתובת העסק.
 • המילים ''עוסק מורשה''.
 • מס' "עוסק מורשה".
 • המילים ''חשבונית מס".
 • המילה ''מקור'' (על גבי מקור החשבונית בלבד).
 • מס' החשבונית (מספר סידורי).
 • תאריך הוצאת החשבונית.

עליך לציין בחשבונית המס את הפרטים הבאים:

 • שם הלקוח וכתובתו.
 • פירוט העיסקה.
 • מספר ותאריך תעודת משלוח (כאשר יש צורך להוציא תעודת משלוח).
 • המחיר ללא המס, סכום המס (בנפרד), והמחיר הכולל.
 • חתימת העוסק, או חתימת עורך החשבונית מטעמו.

חשבונית, שחסרים בה אחד או יותר מהנתונים כאמור, או שהנתונים בה אינם מדוייקים או מלאים, לא תיחשב כחשבונית שהוצאה כדין.

 

לקוח מאתר רשות המסים כשירות לציבור
______________________________________________________________


מה זה "עוסק פטור"?

 • תוכל להיות מסווג כ"עוסק פטור" כאשר סכום מחזור העסקאות השנתי הצפוי שלך נמוך מ"הסכום הקובע" בחקיקה. (הסכום מתעדכן פעם בשנה, בינואר 2008 הסכום הקובע היה 67,555 ₪).
 • על אף האמור לעיל, אם אתה בעל עיסוק/ומקצוע כגון: רופא, אדריכל, טכנאי, טוען רבני ומנהל חשבונות, עליך להירשם כעוסק מורשה (וזאת ללא כל קשר לסכום מחזור העסקאות השנתי שלך).
 • כעוסק פטור:
  א) אתה פטור מתשלום מס ומהגשת דו"חות חודשיים.
  ב) אתה נדרש להגיש פעם בשנה (עד ה-31 בינואר), הצהרה על מחזור העסקאות שלך בשנה הקלנדרית שחלפה.
  ג) אינך רשאי להוציא חשבוניות מס אלא קבלות בגין עסקאותיו.
  ד) אינך רשאי לנכות מס תשומות הכלול בחשבוניות המס שהוצאו לו.
 • אם סווגת כ"עוסק פטור", אך מחזור העסקאות שלך גבוה מ-"הסכום הקובע", עליך לגשת למשרד אזורי מע"מ, על מנת לשנות את סיווגך ל"עוסק מורשה".

פרטים נוספים בעניין דיווחים, הוצאת חשבוניות וכיו"ב ניתן לקבל במשרד אזורי מע"מ הקרוב למקום עסקך.

לקוח מאתר רשות המסים בישראל כשירות לציבור
______________________________________________________________

צעדים ראשונים לפתיחת עסק
במידע זה תמצא מה הם חובותיך וזכויותיך מול רשויות מס הכנסה.
פתיחת תיק עצמאי
אם התחלת לעסוק בעסק או במשלח יד עליך להודיע על כך בכתב לפקיד השומה באזור בו מתנהל העסק לא יאוחר מיום פתיחת העסק או תחילת העיסוק במשלח היד.תחילת עיסוק - התחלה בפעילות המניבה הכנסות פירותיות.
בהודעה זו יש למסור הפרטים הבאים: שם מלא, מספר זהות, מהות העיסוק, כתובת העסק, מספר הטלפון, תאריך פתיחת העסק וכתובת פרטית.
באפשרותך לפנות למשרד השומה באזור עסקך ולמלא טופס
‎5329 הכולל את הפרטים הדרושים לפתיחת התיק.
זוג נשוי רשאי, בתנאים מסויימים, לבחור את בן הזוג על שמו יתנהל התיק במס הכנסה. בענין זה ניתן להיוועץ בפקיד השומה.
ניהול מערכת ספרי חשבונות
על פי הוראות פקודת מס הכנסה חובה על כל בעל עסק ומשלח יד לנהל פנקסי חשבונות, מיד עם תחילת פעילות העסק, לפי הכללים וההוראות שקבע נציב מס הכנסה ובהתאם לסוג העסק או משלח היד.
פרטים נוספים על הפנקסים שעליך לנהל ניתן לקבל במשרד השומה.
להזכירך - יש לרשום כל תקבול בספרים ( כמו: מזומן, שיק שיק דחוי, מקדמה על חשבון, כרטיס אשראי) - מיד עם קבלתו.
אם אינך יכול לנהל את הפנקסים שנקבעו בהוראות, ניתן להגיש לפקיד השומה בקשה מנומקת להקלה בניהול הפנקסים.
עוסק פטור או עוסק זעיר במע''מ אינו פטור מחובת ניהול פנקסים למס הכנסה, אלא אם קיבל פטור או הקלה בכתב מפקיד השומה.
לתשומת לבך, במקרים מסוימים כגון השכרת דירה למגורים או קבלת ריבית מהבנק, אין חובה לנהל פנקסים, אך יש חובה לדווח על כך בסוף השנה עם הגשת הדו''ח השנתי.
תשלום מקדמות
לאחר שייפתח תיקך במשרד השומה ישלח אליך פקיד השומה פנקס מקדמות שבאמצעותו עליך לדווח על מחזור עסקאותיך מיום הפעלת העסק , ולשלם מס על פי השיעור שייקבע בפנקס.
אם לא קיבלת פנקס מקדמות תוך חודש מיום הודעתך לפקיד השומה על פתיחת העסק, עליך לפנות למשרד השומה לבירור העניין.
אם הנך סבור/ה ששיעור המקדמה שנקבע לך גבוה מדי, הנך זכאי/ת לפנות לפקיד השומה בבקשה מנומקת להקטנתו. עד לקבלת החלטה מחייב השיעור שנקבע.
דרך נוספת לתשלום המס המגיע ממך היא ניכוי המס במקור מתשלומים שמשלמים לך לקוחות העסק. יש לקוחות החייבים לנכות מס במקור מכספים המגיעים לך. אם שיעור המס המנוכה גבוה מדי הינך רשאי/ת לפנות לפקיד השומה בבקשה מנומקת להקטנתו. סכום המס שנוכה במקור ניתן להפחתה מהסכום שהינך חייב/ת לשלם כמקדמה.
העסקת עובדים
אם בעסק מועסקים עובדים או משולמים תשלומים אחרים החייבים בניכוי מס במקור, עליך לפתוח תיק ניכויים במשרד השומה באזור בו מתנהל עסקך, לדווח לפקיד השומה על השכר והתשלומים ולהעביר את המס שנוכה במקור לפקיד השומה, באמצעות הבנק, מדי חודש.פקיד השומה ישמח לתת הסברים נוספים ולספק לך לוח לניכוי מס הכנסה מהתשלומים השונים.
הגשת דו"ח שנתי על ההכנסות
שנת מס מתחילה ב-
‎1 לינואר ומסתיימת ב- ‎31 לדצמבר. דו"ח על הכנסותיך והוצאותיך לשנת המס שהסתיימה, יהיה עליך למלא ולהגיש לפקיד השומה עד ה- 30 לאפריל לאחר תום שנת המס.
טופס הדו"ח השנתי על נספחיו (
1301) יישלח אליך. כמו כן ניתן יהיה לקבלו אצל פקיד השומה. אם הנך מנהל/ת מערכת ספרים בשיטת החשבונאות הכפולה תוכל/י להגיש את הדו"ח עד 31 למאי, שלאחר תום שנת המס .
אם נבצר ממך להגיש את הדו"ח במועדים הנ"ל, עליך לפנות מראש בבקשה מנומקת לפקיד השומה לבקשת ארכה להגשת הדו"ח. פרטים נוספים לגבי מילוי הדו"ח ולגבי ניכויים וזיכויים המגיעים לך וכן הוראות חוק נוספות העשויות לענין אותך ניתן למצוא בחוברת "דע זכויותיך וחובותיך" המצויה במשרדי השומה ובאתר האינטרנט.
סגירת עסק
החלטת לסגור את עסקך או לחדול מלעסוק במשלח ידך - עליך להודיע על כך בכתב לפקיד השומה אצלו מתנהל תיקך, שאם לא כן ימשיך פקיד השומה לראות בך נישום פעיל על כל המשתמע מכך.
עם קבלת ההודעה יודיע לך פקיד השומה על כל ההליכים שעליך לבצע על מנת לאפשר סגירת תיקך במס הכנסה.
ייצוג בפני רשויות המס
במגעיך עם פקיד השומה הנך רשאי/ת (אך לא חייב/ת) להיות מיוצג/ת על ידי רואה חשבון, יועץ מס או עורך דין.
לתשומת לבך, עם פתיחת העסק עליך לדווח על כך גם לרשויות מס ערך מוסף והביטוח הלאומי.
בהוצאת תחום הסברה ושיפור השירות
בנציבות מס הכנסה ומיסוי מקרקעין
______________________________________________________________


השלבים לפתיחת תיק עוסק מורשה / און פייר
פתיחת תיק במס הכנסה?
קודם תחליט איך אתה רוצה לקרוא לעסק שלך. אתה יכול לקרוא לו בשמך או בכל שם אחר, אבל חשוב שתחליט לפני שתגיע למשרדי הממשלה, כי על סמך מה שתאמר להם תוכל להדפיס אחר כך חשבוניות

 

שלב שנקרא "פתיחת תיקים":
למרות שכדאי מאוד לקחת מנהל חשבונות, את שלב ההודעה למשרדים השונים אפשר לעשות לבד (גם אם באותו זמן יש לך מנהל חשבונות), מהסיבה שנסיעה אחת למע"מ, וכמה פקסים למס הכנסה וביטוח לאומי- יחסכו לך עמלה של ש 300 ש"ח למנהל החשבונות שלך עבור פתיחת התיקים.
פתיחת תיק עוסק מורשה במע"מ: דבר ראשון יש לפתוח תיק עוסק מורשה במע"מ. משהו כמו 15 דקות. תברר קודם דרך האתר של המע"מ והמכס לאיזה אזור את שייך. תקבל במקום אישור עוסק מורשה זמני, וכעבור כשבועיים תקבל אישור קבוע. הם יודיעו לך מתי עלייך לדווח להם על ההכנסות שלך, ותקבל שובר יחיד שבאמצעותו תוכל לדווח את המע"מ הראשון שלך (עד שתקבל פנקס מלא בדואר). נותר לך לפתוח תיק בביטוח לאומי, ובמס הכנסה להדפיס חשבוניות ולמצוא מנהל/ת חשבונות.
פתיחת תיק בביטוח לאומי
חשוב: אני ממליץ מאוד לקחת מנהלת חשבונות. לנהל תיק קטן אמור לעלות משהו כמו 150 ש"ח לחודש + מע"מ, ובנוסף, זו גם הוצאה מוכרת, כך שהמע"מ וחצי מהסכום (בערך) חוזרים לכיסך. אני ממליץ כי יש המון פרטים קטנים שיכולים לגרום לכאב ראש, ומה גם גם שמנהל חשבונות יכול להגיד לך בדיוק מה מותר ומה אסור ולהכניס לך כל מיני הוצאות שאין לך סיכוי לדעת שאפשר להכניס לעסק כ"הוצאה מוכרת". אם אין לך רקע בתחום, אני ממליץ בחום בהקדם לביטוח לאומי (בתקווה שהם לא ישבתו), ולהודיע שהפכת לעצמאית.
הם ישלחו לך הביתה תצהיר, שבו יהיה עלייך למלא את צפי ההכנסות שלך. תחשבי היטב. אני הערכתי יותר מידי ונאלצתי לשלם פי 4 (!) יותר ביטוח לאומי, עד שביקשתי ממנהל החשבונות שלי לתקן זאת מולם, והוא עשה זאת במקצועיות ובמהירות. כדאי להתייעץ גם בנושא זה עם מנהל החשבונות לפני שאת פונה אלייהם ומדווחת צפי.
פתיחת תיק במס הכנסה
יש לך חודשיים להודיע למס הכנסה שפתחת עסק. אני הודעתי להם לאחר כחודש. אל תמהרי, כי את צריכה להעריך מה יהיה צפי ההכנסות שלך וזה קשה בשלב הזה. אם את לוקחת מנהלת חשבונות, עשי זאת תוך התיעצות איתו, מכיוון שמרגע שתצהירי על צפי הכנסות שלך, יהיה עלייך לשלם "מקדמות". המקדמות הן בעצם התשלומים שאת מעבירה (גם כן באמצעות פנקס) למס הכנסה
אחת לחודשיים, והן מהוות אחוז מסויים ממה שהערכת שתרוויחי (ולא ממה שהרווחת בפועל). כך שאם תקדימי להודיע ולא תעריכי נכון, תשלמי יותר כסף כל חודש. ו... כמובן שבחישוב שנתי הכל מתקזז בעת עריכת דו"ח שנתי, אז אז נעשה חישוב מדוייק.
אם לא תקחי מנהל חשבונות, למס הכנסה את יכולה לפנות בפקס. תוכלי למצוא אותו דרך האתר שלהם. בכל אופן, חשוב שתבקשי (את, או מנהל החשבונות) ממס הכנסה שני דברים: 1. אישור לניהול ספרים. 2.אישור על ניכוי מס במקור. אלא אישורים שתצטרכי להציג לעסקים אחרים מפעם בפעם, והם אינם עולים כסף. מנהל החשבונות יוכל להסביר לך עליהם יותר.
כעקרון, עלייך לדווח למע"מ ומס הכנסה כל חודשיים, ולביטוח לאומי יש לשלם באמצעות פנקס חודש בחודשו. יש לך אחת לשנה "דו"ח שנתי" שעולה כ 1500 ש"ח + מע"מ. אגב, כל דבר שקנית בחודשים האחרונים ומתאים בהוצאה מוכרת, יכול להכנס כהוצאה מוכרת. זה כולל דלק, ציוד משרד, מחשב, מדפסת וכד`, אז תשמרי על החשבוניות ותדאגי שהם ישאו את שמך הפרטי, או את שם העסק שאת מתכוונת להקים.
און פייר
http://www.ynet.co.il/home/1,7340,L-884-5951-4917213,00.html

 ____________________________________________________________________

יריד

יריד הינו כינוי להתאספות של אנשים הנועדה להצגת סחורה, למסחר בה ולצורכי בידור. ניתן לראות ביריד סוג של פסטיבל.

מקום עריכת היריד

עריכת ירידים הינה מסורת בת מאות שנים וקהילות רבות מחזיקות שטחים המיועדים במיוחד למטרה זאת. במקומות בהם אין שטח ייעודי לעריכת יריד נהוג לעורכו במגוון מקומות ציבוריים כגון רחובות, כיכרות, וגנים ציבוריים. לרב נערך יריד בסמיכות למאורע חשוב, כדוגמת מאורע היסטורי מקומי, מאורע עונתי (למשל, תחילת בציר הענבים), או בסמוך לחג (למשל פורים).

פעילויות ביריד

פעילויות שעשועים ביריד האווזים של נוטינגהאם באנגליה.

הפעילויות ביריד הינן מגוונות ומשתנות ממועד למועד ומתרבות לתרבות. דוגמאות לפעילויות נהוגות הינן הצגת חיות, קיום שוק, הצגות רחוב, מכירות פומביות, זימרה, טעימות מזון, ועוד פעילויות רבות אחרות.

חשיבות היריד

היריד מהווה מאורע חברתי בו אנשים נפגשים ונהנים. לעתים ישנה לירידים חשיבות עסקית ואנשי עסקים מציגים בו טכנולוגיות חדישות או מיכון חדיש, דוגמה ליריד בעל חשיבות עסקית וביטחונית הינו הסלון האווירי הנערך בצרפת בו מוצגים מיטב המטוסים הצבאיים והאזרחיים.

היסטוריה

מאורעות הדומים ליריד בדרגה זו או אחרת התקיימו ככל הנראה משחר ההיסטוריה האנושית וקשה לקבוע מתי והיכן החל מנהג זה.

ברומא העתיקה נערכו ירידים מרכזיים, יום בו נערך יריד שכזה הוכרז כיום חג, ולא היה נהוג לעבוד במהלכו. בקרב עמים נוצריים היה נהוג לערוך יריד במקביל למאורעות טקסיים, כפתיחת כנסייה, אנשי עסקים היו מנצלים את ההתקהלות והאווירה על מנת למכור את מרכולתם לעתים אף בתוך חצר הכנסייה עצמה. מנהג זה נפסק כמעט במלואו עם עלייתו לשלטון של הנרי ה-6 שכן הירידים הפכו לעתים קרובות להפרות סדר ומהומות. הזכות לערוך יריד ניתנה בצו מלכותי מיוחד. בתחילה ניתנו צווים המתירים עריכת ירידים בערים בהם שלט מושל חזק או מנהיג דתי בעל השפעה רבה על האוכלוסייה. בהמשך, ניתנו היתרים לעריכת ירידים בחגים מסוימים או לרגל שחרור אסירים מבתי הסוהר. לאחר פרק זמן מסוים בעקבות ריבוי הירידים נכלל בכל יריד בית משפט שהוקם במיוחד לפרק הזמן בו נערך היריד. בית משפט זה הוסמך על ידי השלטון לשפוט מפרי סדר ולשלוח אותם למאסר במידת הצורך.

לחלק מהירידים ניתן היה להיכנס ללא דמי כניסה ולחלק מהם היה ניתן להיכנס בתשלום בלבד. לרגל ירידים שהכניסה אליהם חופשית נהוג היה להתיר כניסה לממלכה של סוחרים מארצות זרות, סוחרים אלה נחשבו לבני חסות של הממלכה וזכו להגנה במהלך שהייתם. כל סחורה שהייתה מוכנסת לממלכה על מנת להמכר ביריד הייתה פטורה ממס ועיכובה היה אסור ונחשב לעבירה. ירידים מסוג זה אושרו לרוב על ידי הנסיך.

הירידים תרמו רבות לכלכלת אירופה, במיוחד ירידים שנערכו במזרח התיכון ובארצות מרכז אירופה כדוגמת גרמניה. בין הירידים המפורסמים בעולם נמצאים: יריד פרנקפורט, יריד נובי, יריד ריגה, יריד לאיונס בנורמנדי, וירידי פורטו בלו, וורה קרוז באמריקה.

מתוך ויקיפדיה האנציקלופדיה החופשית
____________________________________________________________________

חזרה למעלה

 
מוש הפקות - הפקת ירידי מזון אמנות ופסטיבלים בע"מ. נייד: 054-8007627 ת.ד 18076, ת"א 61180. דוא"ל: m@uvl.co.il
דוכנים|ירידים|דוכן|יריד|דוכנים בקניונים|ירידי אמנות|ירידים בצפון|ירידים בירושלים|ירידים בתל אביב|מוש הפקות|הפקת ירידים|דוכני מזון|דוכן בקניון|ירידים בדרום|דוכנים וירידים|דוכנים בחיפה|דוכנים באשדוד|יריד בייבי|ציוד לאירועים|השכרת דוכן|דוכן בקניון|יריד אמנים יוצרים|דוכנים ביום העצמאות|דוכנים פורים|פסטיבלים|יריד ילדים|מכירה בדוכן|מכירה בקניון|מארגן ירידים|מארגן דוכנים|קניון ויצמן|קניון וולפסון|קניון הדסה עין כרם|קניון אסף הרופא|קניון הסיטי|קניון אשדוד|קניון עד הלום|קניון סינמול|קניון חיפה|סינמה סיטי חיפה|דוכני אוכל|uvl|משה דוכנים|דוכנים משה|מוש דוכנים|בזאר|פסטיבל|פסטיבל דוכנים|אמנים|דוכנים עבודות יד|